TABOK  /  SEGE  TERSIR INISIATIEF

 21 November 2005 

Geagte, Student / Ouer / Dosent / Donateur, 

I/s:  Aksie teen die vernietiging van die Afrikaner se Etos tov. Taal, Kultuur en Christelike waardes aan Afrikaanse Universiteite

 

Ons glo dat u reeds kennis geneem het van die gesamentlike aksie soos deur TABOK en SEGE geinisieer is.

 

Tydens n Bestuurskomiteevergadering op 14 November 2005, is besluit om n algemene inligtings / aksieskrywe na alle belangstellendes uit te stuur oor;

 

Doel 

Die doelstellings is; 

1.1        om die huidige vernietiging van die Afrikaanse Etos aan die voorheen Afrikaanse Universiteite teen te staan en sover moontlik te stuit. 

1.2               om die bestaande Etos en regte van die Afrikaner as etnies kulturele minderheid in terme van artikels 31(1), 235 en 29(2) van die Grondwet van die RSA op te eis. 

1.3               om alle vorme van benadeling van Afrikanerstudente aan hierdie universiteitsrade na te speur, op te volg en indien nodig deur litigasie te beindig. 

1.4               om universiteitsrade aan te spreek oor die bepaalde benadelings en waar moontlik regstellings te beding en by gebreke daaraan na die gepaste howe te neem. 

1.5        om ouers en Donateurs te monster om dringend te besin oor finansile en ander batebydraes aan genoemde Afrikaanse instellings wat met hierdie praktyke voort te gaan. 

1.6        om n gepaste ad HOC, Ouer / Dosente / Donateurs / Studentekomitee vir elke Afrikaanse Universiteit op die been te bring ten einde te help met die versameling, ontleding en aanbevelings in elke geval. 

1.7        om indien alle weerstand verniet is, met n landswye aksie te begin om twee volwaardige Afrikaanse Universiteite ten koste van die bestaande instellings tot stand te bring. 

2. AD/HOC Komitee 

Ons soek dringend na studente / ouers / donateurs en dosente wat bereid is om op elke Afrikaanse Kampus n eie ad HOC komitee te vorm met wie geskakel en gekodineer kan word. 

3. Werkswyse 

Die gedagte is dat elke ad HOC komitee help om; 

3.1        Inligting te versamel op afrikaanse studente wat deur kwotakeurings benadeel is. 

3.2        Inligting te versamel oor die ontydige en onwettige wysigings van Afrikaanse kursusse na ander tale, teenstrydig met die instellings se eie bepalings. 

3.3        Inligtng te versamel oor die aanstelling van dosente wat nie Afrikaans magtig is nie ten koste van Afrikaanse leerkragte. 

3.4        Inligting te versamel oor Afrikaanse Dosente wat gedwing word om in ander tale onderrig te gee, anders as wat hulle aanstellingsvoorwaardes bepaal. 

3.5            Inligting oor elke universiteit se amptelike taalbeleid. 

3.6            Inligting oor elke universiteit se amptelike toelatingsbeleid. 

3.7               Inligting oor Beurse en Lenings vir Afrikaanse studente bedoel wat aan anderstaliges toegeken word of waarvan die aanvanklike toekenningsvoorwardes gewysig is. 

3.8               Inligting m b t donateurs wie persoonlik in hierdie saak genader kan word. 

Ons verneem graag d m v enige skriftelike bydraes t o v bogenoemde of enige ander aksies teen Afrikaans.  Dit kan direk na TABOK se kantoor gestuur word vir Tilla se aandag. 

Faks: 012 644 2232  E-pos: admin@tabok.co.za 

Verder ontvang ons graag name en kontakbesonderhede van studente / ouers / dosente en donateurs wat beskikbaar en gewillig is om op n plaaslike ad HOC komitee te dien.  

Baie dankie  

Prof. R D Coertze

Voorsitter

 

 

Medewerkers

 


Webmeester