TABOK

Waarom TABOK?

Politieke omstandighede in Suid-Afrika dra daartoe by dat onderrig in Afrikaans al meer onder druk verkeer. Tydens die afgelope 10 jaar het Afrikaans enkelmediumskole van sowat 2500 tot net meer as 300 verminder. Verskeie van hierdie skole is deur politieke druk forseer om na parallel- of dubbelmedium om te skakel. Navorsing het getoon dat sodra 'n skool na parallel- of dubbelmedium omskakel groot getalle leerders wat onderrig in Engels wil ontvang die skool instroom.

Die rede hiervoor is die goeie kwaliteit onderrig waarvoor Afrikaanse skole bekend is, asook die standaard van die fasiliteite en buitemuurse aktiwiteite wat by diť skole tot die leerder se beskikking is. Dit lei daartoe dat die Afrikaanse leerders in hierdie skole binne 'n paar jaar 'n minderheid is. Die skool verloor stelselmatig sy Afrikaanse etos en kultuur en kort daarna verander dit in 'n Engels mediumskool.

Voorts word Afrikaans enkelmediumskole forseer om leerders van buite hul voedingsarea in te neem, aangesien daar in ander areas 'n tekort aan skole is. 'n Aantal Afrikaanse skole in Gauteng het gedurende 2003 besluit om saam te staan ten einde die druk wat op hulle geplaas word gesamentlik te weerstaan. Uit hierdie aksie is TABOK gestig.


Wie kan by TABOK aansluit?

TABOK is 'n trust vir Afrikaanse beheerliggame. Die trust word deur verteenwoordigers van Afrikaanse beheerliggame bestuur en daarom is dit noodsaaklik dat alle beheerliggame van Afrikaanse skole by TABOK aansluit. Ander organisasies en persone wat 'n belang het by die behoud van Afrikaanse onderwys en kultuur kan ook by die trust aansluit.

TABOK se doelwitte is om binne die grondwetlike raamwerk:

 • die etos van Afrikaanse taal, kultuur, sport, dissiplines en Christelike onderwys te beskerm en uit te bou;
 • 'n klimaat in Suid-Afrika te skep waarbinne skole sonder vrees vir viktimisasie en politieke druk hul grondwetlike regte kan uitoefen;
 • sorg te dra dat ouers se stem deur hul beheerliggame gehoor word;
 • beheerliggame te ondersteun met inligting en advies om die regte soos vervat in die skolewet op te neem;
 • 'n sambreelliggaam te vorm sodat skole nie individueel onder druk geplaas kan word nie en
 • indien nodig 'n aantal skole te litigeer om sodoende diť skole se regte te beskerm.

Wat beteken dit in praktyk?

 • Om soveel moontlik Afrikaanse beheerliggame by TABOK te laat aansluit.
 • Om ondersteuning aan beheerliggame, wat lid van TABOK is, te verleen ten opsigte van kommunikasie met die onderwysdepartement en ander groepe wat druk op die beheerliggaam plaas.
 • Om parallel- en dubbelmediumskole wat na enkelmedium wil terugkeer in die proses by te staan.
 • Om 'n hoŽ standaard ten opsigte van die nuwe kurrikulum in al die grade van ledeskole tot stand te bring.
 • Om, in samewerking met ander instansies, Afrikaanse onderwysers op te lei en by Afrikaanse skole in diens te stel en vir hulle bevorderingsgeleenthede te beywer.
 • Om alle geregtelike en grondwetlike kanale en prosesse, met inbegrip van litigasie, te benut ten einde ledeskole se regte te beskerm.
 • Om ander kulturele regte, soos sport, musiek ens. te bevorder.
Hoe word TABOK befonds?

TABOK is 'n geregistreerde trust wat sy fondse uit ledegeld verkry. Trustees word uit die ledebasis verkies. Die aansluiting/lidmaatskapsfooi is:

 • Beheerliggame               R 2 000 (2005)
 • Ander instansies            R    600 (2005)
 • Privaat persone             R    240 (2005)
 • Indien lede www.klopnet.co.za as Internet Diensverskaffer vir toegang of huisvesting gebruik, ontvang TABOK elke maand 'n gedeelte van die subskripsie.
 • Enige donasies/borge

Lidmaatskap onderhewig aan jaarlikse verandering vir beheerliggame alleenlik.

 

 

 

 

Medewerkers

 


Webmeester