TABOK/SANBD

BLOEDSKENKKLINIEK.

 

OOREENKOMS; 

Na meer as twee jaar se onderhandeling het TABOK en die SUID AFRIKAANSE BLOEDDIENSTE n ooreenkoms gesluit waarbinne TABOKLEDE kan bloed skenk om die behoefte aan veilige bloed aan te vul. Hierdie ooreenkoms is vir drie jaar geldig en sal jaarliks hersien word na gelang behoeftes en praktykvereistes.

 UITGANGSPUNTE; 

Die volgende uitgangspunte is van toepassing in die ooreenkoms: 

1.                Dat TABOKLEDE se bloed deur die SANBD gekollekteer word tydens gesamentlike bloedklinieke en daarna verwerk en gedistribueer sal word.

2.                Dat alle TABOKLEDE se bloed spesiaal gemerk word binne die sisteem wat die SANBD gebruik.

3.                Dat die bloed, wel vir normale gebruik deur enige persoon, by alle punte waar bloed verskaf of voorsien word, beskikbaar gestel sal word.

4.                Dat TABOK, deur ledewerwing onder die Afrikanerouers en - leerders ouer as 16 jaar, sy lede sal aanmoedig om op gereelde basis bloed te skenk.

5.                Dat TABOK, uit die TABOKLEDE, medewerkers sal werf wat normale bediening, tydens gesamentlike bloedklinieke sal verrig.

6.                Dat TABOK, uit die TABOKLEDE, medewerkers sal werf wat met die tyd opgelei deur -, geregistreer by - en aangewend sal word deur die SANBD as operasionele personeel wat tydens gesamentlike bloedklinieke professionele dienste sal verrig.

7.                Dat TABOK sy eie databasis van al die TABOKLEDE-SKENKERS, in samewerking met die SANBD, sal hou.

8.                Dat TABOKLEDE aanspraak mag maak om tydens normale behoeftes, soos byvoorbeeld operasies waar bloed benodig word, bloed sal ontvang op die beginsels van;

  • Direkte skenk (Direct Unit)

  • Selfskenk (Autologonus Unit)

  • uit die TABOKLEDEDATA-BASIS en soos deur die SANBD voorsien.

9.                Dat die belangrikste uitgangspunt is om gereelde skenkers, ten minste drie skenkings per jaar, te werf sodat daar meer vrylik veilige bloed beskikbaar sal wees.

10.            Dat TABOK leermateriaal en ander inligting aan sy lede, tydens gesamentlike bloed-klinieke mag versprei. 

TOEKOMSTIGE PRODUKTE/DIENSTE 

Die volgende produkte en dienste word vir die toekoms beoog: 

  • Bloedplaatjies (Apheresis-Mega Platalets)

  • Naelstringbloed (Stem Cell-Cordblood)

  • Rooibloedselle (Red Cells-Various)

  • Vars Plasma (FFP-Fresh Frozen Plasma)

KULTURELE ERKENNING; 

Die ooreenkoms is tussen die partye aangegaan op die erkende kulturele bepalings soos vervat in die Grondwet van die RSA. Die is reeds vir meer as 100 jaar dat die Afrikaner, in besonder, vrylik bloed skenk en dus ook die grootste skenkergroep binne die RSA uitmaak.

Gebeure die afgelope drie jaar, het n dramaties afname in hierdie tendens onder die Afrikaner teweeggebring, wat een van vele faktore is wat n tekorte aan veilige bloed veroorsaak.

Deur positief binne kulturele verband betrokke te raak, poog TABOK om deur sy ledeprogram n sinvolle bydrae in die verskaffing van veilige bloed te maak.

Dit is nie net ander persone wat veilige bloed nodig mag kry nie maar ook ek, u, ons gesinslede, familie en vriende. Ons persoonlike bydrae kan help om ook vir onsself voorsiening te maak.

 

WORD n TABOKLID en n GEREELDE BLOEDSKENKER.

 

LIDMAATSKAP: 

Elke persoon wat by Tabok aansluit en sy lidmaatskap maandliks instand hou as Goue, Silwer of Groen kaarthouer, is ten volle geregtig op al die voordele van TABOK se lidmaatskapsvoordele. Dit sluit ook die deelname aan die Bloedbankdatabasis en hierdie voordele in. Dit is nie nodig om ook n skenker te wees om in die voordele te deel nie. Dit is egter noodsaaklik dat lede wel sal oorweeg om gereelde skenkers te word want dit is die enigste wyse waarop genoegsame bloed beskikbaar gestel kan word vir die sukses van die projek.

 

Terug na TBSD

 

Medewerkers

 


Webmeester